Hiển thị công thức Toán, Lý, Hóa với Mathjax

Ví dụ 1
When $a \ne 0$, there are two solutions to \(ax^2 + bx + c = 0\) and they are $$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.$$

Ví dụ 2
\begin{align} \dot{x} & = \sigma(y-x) \\ \dot{y} & = \rho x - y - xz \\ \dot{z} & = -\beta z + xy \end{align}

Ví dụ 3
\begin{equation} E = mc^2 \end{equation}

Ví dụ 4
\begin{align} \ce{CO2 + C -> 2 CO} \end{align}

\begin{align} C_p[\ce{H2O(l)}] = \pu{75.3 J // mol K} \end{align}

\begin{align} \ce{H2O} \end{align}

\begin{align} \ce{Sb2O3} \end{align}


Hiển thị công thức Toán, Lý, Hóa với Mathjax Hiển thị công thức Toán, Lý, Hóa với Mathjax Reviewed by on Rating: 5

Không có nhận xét nào